Unia Europejska

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Informujemy, że firma JAWAR uzyskała wsparcie z funduszy europejskich w ramach działania:

3.4. Dotacje na kapitał obrotowy

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nr Umowy: POIR.03.04.00-14-0445/20-00

Cele projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19

Planowane efekty: utrzymanie działalność przedsiębiorstwa przez okres realizacji projektu

Wartość projektu: 127.128,- PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 127.128,- PLN

Badania nad opracowaniem systemu kominowego z odzyskiem ciepła w obudowie perlito-betonowej dedykowanego do urządzeń grzewczych na paliwa stałe

Program: „Szybka ścieżka” (POIR, Działanie 1.1)

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 3.897.775,01 zł

Łączna wartość dofinansowania: 2.884.733,88 zł

Okres realizacji: 2014-2020

Cele projektu:

  • Stworzenie nowego systemu kominowego, drugiej generacji Norda
  • Wzrost odzysku ciepła w kominie do 10%
  • Zapewnienie szczelności gazowej obudowy komina (domy pasywne)
  • Zmniejszenie nasiąkliwości pustaków
  • Poprawa wytrzymałości pustaków
  • Udoskonalenie akcesoriów

Projekt wspófinansowany przez :

Narodowe centrum badań i rozwoju w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój współfinansowany ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju