Producent ceramiki kominowej wytwarzanej w technologii izostatycznego prasowania. Najszerszą na polskim rynku gama ceramicznych systemów kominowych.
GALERIA

ZAPYTANIE OFERTOWE- przyłącze elektryczne

Ciechanów, dnia 15.06.2016 r
Dotyczy:
 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
 • Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
 • Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek
 • Zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych kwalifikowalności
 
 
 1. ZAMAWIAJĄCY
NAZWA JAWAR Sp. z o.o.
ADRES ul. Sońska 89
06-400 Ciechanów
NIP  5661833509
REGON 130920790
 
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza energetycznego.
 
 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAKRESU PRAC
Minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia:
 • Budowa odcinka linii  napowietrznej SN 3 *AAsXSn 1*50 dł. 12 m od istniejącego trzonu linii
 • Rozbudowa słupa O-12 do  słupa ROK-12 na istniejącym stanowisku
 • Zabudowa słupa Kgo 12/12
 • Budowa linii kablowej SN 15 kW kablem XRUHAKXs 1*12 0 długości 3*272 (dł.kabla 3*310)
 • Budowa słupowej stacji transformatorowej STSpb-W 20/400
  • Zabudowa transformatora 400 kVA
  • Układ pomiarowy półpośredni
  • RSN STS z pięcioma polami odpływowymi
 
 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  do 10.08.2016 r.
 
 1. MIEJSCE DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Obręb Zygmuntowo działka 145/9
 
 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
Wymagania, co do sposobu przygotowania oferty i warunków jej składania są następujące:
 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Wszystkie niezbędne informacje należy zawrzeć w ofercie głównej, i jeśli jest taka konieczność załączyć niezbędne załączniki, wymieniając je w ofercie. Oferty nie złożone na formularzu nie będą rozpatrywane.
 2. Ofertę należy złożyć w formie określonej w pkt VI.
 3. Oferta musi być wypełniona pismem komputerowym lub odręcznym, opatrzona pieczątką Oferenta i podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Oferenta.
 4. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Zamawiający wymaga ofert w PLN.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pod uwagę brany jest termin wpływu oferty.
 7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 8. Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo.
 
 1. FORMA i MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać poprzez jeden, dogodny dla Wykonawcy sposób:
 • w formie elektronicznej, jako skan podpisanej oferty - mailowo na adres oferty@jawar.com.pl
 • w formie papierowej - za pośrednictwem poczty bądź kuriera na adres: ul. Sońska 89 , 06-400 Ciechanów
 • w formie papierowej - osobiście pod adresem: ul. Sońska 89 , 06-400 Ciechanów
 
 1. KRYTERIA OCENY OFERT
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
 • cena netto (PLN) - waga 100%,
Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny netto. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
Kryterium „cena netto (PLN)”:
 • Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 100 punktów.
 • Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X÷Y) x 100, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty.
 
 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do 29-06-2016.
 
 1. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 
 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do 30-06-2016. Zamawiający maksymalnie w terminie 2-óch dni roboczych od wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi Oferentów, o wynikach przeprowadzonego postępowania oraz umieści tożsamą informację na swojej stronie internetowej oraz stronie internetowej PARP.
 
 1. ZASTRZEŻENIA
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dotyczących kwestii formalnych i wyjaśnień, co do treści złożonych ofert, przy czym Oferent nie ma możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty oczywistych pomyłek pisarskich w złożonej ofercie, przy czym poinformuje o tym fakcie Oferenta.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, których treść nie odpowiada na niniejsze zapytanie ofertowe.
 8. Zamawiający nie przewiduje udziału Oferentów w procedurze otwarcia ofert.
 9. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.
 10. Płatności będą dokonywane zgodnie z postępem prac. Jeżeli wykonawca będzie żądał zaliczkę przed wykonaniem prac, zobowiązany jest przedstawić gwarancję bankową lub ubezpieczenie.
 11. Zmiana umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z Wykonawcą jest dopuszczalna pod następującymi warunkami:
 • W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku:
  • działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie,
  • gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
  • konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń.
 • W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
  • niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
  • niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności,
  • niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji.
 
 
 1. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji technicznych udziela Dariusz Pilitowski pod numerem telefonu
608-314-982 i adresem e-mail darek.pilitowski@jawar.com.pl
Dodatkowych informacji formalnych udziela Aleksandra Bilińska pod numerem telefonu
(23) 672-24-16 wew. 106 i adresem e-mail aleksandra@jawar.com.pl
 
 1. ZAŁĄCZNIKI
 1. Formularz oferty.

Formularz ofertowy przyłącze elektryczne