Producent ceramiki kominowej wytwarzanej w technologii izostatycznego prasowania. Najszerszą na polskim rynku gama ceramicznych systemów kominowych.
GALERIA

ZAPYTANIE OFERTOWE - Węzeł betoniarski

 
Ciechanów, 30.12.2016 r.
 
Trzeci komunikat do zapytania ofertowego dotyczącego zaprojektowania, wykonania, montażu i uruchomienia elementów węzła betoniarskiego dla linii do produkcji prefabrykatów z perlito-betonu z dnia 11.10.2016 r.  (Id 3108) – nastąpiła ponowna zmiana terminu wyboru oferty do dnia 16.01.2017 r.
 
Załączniki:
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Ciechanów, 05.12.2016 r.
 
Trzeci komunikat do zapytania ofertowego dotyczącego zaprojektowania, wykonania, montażu i uruchomienia elementów węzła betoniarskiego dla linii do produkcji prefabrykatów z perlito-betonu z dnia 11.10.2016 r.  (Id 3108) – nastąpiła zmiana terminu wyboru oferty do dnia 30.12.2016 r.
 
Załączniki:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Ciechanów, 29.11.2016 r.
UWAGA! Poniżej znajdują się pytania i odpowiedzi dotyczące danego projektu
- z dn.29.11.2016 r.
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Ciechanów, 29.11.2016 r.
 
Drugi komunikat do zapytania ofertowego dotyczącego zaprojektowania, wykonania, montażu i uruchomienia elementów węzła betoniarskiego dla linii do produkcji prefabrykatów z perlito-betonu z dnia 11.10.2016 r.  (Id 3108) – nastąpiła zmiana w pkt. V zapytania ofertowego "Termin realizacji zamówienia".
 
Wykaz zmian:
 1. zmiana w pkt.V  zapytania ofertowego  „Termin realizacji przedmiotu zamówienia”:
  Było: - rozpoczęcie realizacji zamówienia: 20-02-2017 r.
            - zakończenie realizacji zamówienia: 31-03-2017 r.
  Jest:  - rozpoczęcie realizacji zamówienia: 01-03-2017 r.
            - zakończenie realizacji zamówienia: 30-04-2017 r.
Poniżej zaktualizowane zapytanie:
Zapraszamy do składania ofert!

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Ciechanów, dnia 16.11.2016 r.

 
Komunikat do zapytania ofertowego dotyczącego zaprojektowania, wykonania, montażu i uruchomienia elementów węzła betoniarskiego dla linii do produkcji prefabrykatów z perlito-betonu z dnia 11.10.2016 r.  (Id 3108) - nastąpiło wydłużenie terminu na składanie ofert do dnia 30.11.2016 r.

Szanowni Państwo ze względu na dużą liczbę pytań, zgodnie z punktem XIII.1. zapytania ofertowego, zdecydowaliśmy się wydłużyć termin składania ofert do dnia 30.11.2016 r.

Wykaz zmian:
 1. Termin złożenia ofert:
  Było: do 16.11.2016 r.
  Jest: do 30.11.2016 r.
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu:
  Było: do 21.11.2016 r.
  Jest: do 05.12.2016 r.
Poniżej zaktualizowana treść: Zapraszamy do składania ofert!
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Ciechanów, dnia 11.10.2016 r.
 
 
Dotyczy:
 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
 • Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
 • Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek
 • Zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych kwalifikowalności
 
 1. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:   JAWAR Sp. z o.o.
Adres:   ul. Sońska 89
  06-400 Ciechanów
NIP:   5661833509
REGON:
  130920790
 
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie elementów węzła betoniarskiego dla linii do produkcji prefabrykatów z perlito-betonu.
 
 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Elementy węzła betoniarskiego dla linii do produkcji prefabrykatów z perlito-betonu powinny być tak dobrane aby nie niszczyły struktury perlitu a cały węzeł betoniarski był  rozmieszczone zgodnie z załączonym schematem załącznik nr1. Wydajność wytwórni na prefabrykację powinna wynosić  20m³/h. Wszystkie elementy węzła betoniarskiego muszą być w pełni zautomatyzowane i sprzężone z linią do produkcji prefabrykatów z perlito-betonu.
 
URZĄDZENIA WCHODZĄCE W SKŁAD LINII:
 1. Mieszarka o pojemności zasypowej 1000 dm³ z przyłączem do podawania perlitu + sonda wilgotności betonu,
 2. Konstrukcja wsporcza pod mieszarkę,
 3. Urządzenie wciągająco – napełniające,
 4. Waga cementu,
 5. Dozownik wody (waga wody),
 6. Waga- dozownik dodatków chemicznych,
 7. Zbiornik szeregowy kruszywa 2 x 15m³,
 8. Waga taśmowa kruszyw ~7,5m,
 9. Podajnik ślimakowy cementu ~9m,
 10. Komputerowy system sterowania wytwórni z oprogramowaniem,
 11. Wózek z torowiskiem podający beton lub inny system podawania ~15m.
 
OFERTA POWINNA UWZGLĘDNIAĆ:
 • Montaż  i uruchomienie linii,
 • Dokumentację techniczną do wykonania fundamentów pod urządzenia, ewentualnie wykonanie fundamentów pod urządzenia,
 • Dokumentacja techniczna uwzględniające posadowienie urządzeń względem wysokości od poziomu 0,00 i pozostałych urządzeń wchodzących w skład wytwórni. 
 • Oprogramowanie do sterowania linią,
 • Szkolenie dla operatorów,
 • Serwis i gwarancję,
 • Transport,
 
 1. KRYTERIUM DOPUSZCZAJĄCE
 1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w produkcji urządzeń oraz montażu linii do produkcji betonów lekkich - udokumentowanie produkcji i montażu w co najmniej 2 zakładach w ciągu ostatnich 3 lat,
 2. Wykonawca musi posiadać co najmniej jeden punkt serwisowy na terenie Polski,
 
 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  
 • rozpoczęcie realizacji zamówienia:  20-02-2017 r.
 • zakończenie realizacji zamówienia: 31-03-2017 r.
 
 1. MIEJSCE DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Gmina Glinojeck, Obręb Zygmuntowo działka 145/9
 
 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
Wymagania, co do sposobu przygotowania oferty i warunków jej składania są następujące:
 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Wszystkie niezbędne informacje należy zawrzeć w ofercie głównej, i jeśli jest taka konieczność załączyć niezbędne załączniki, wymieniając je w ofercie. Oferty nie złożone na formularzu nie będą rozpatrywane.
 2. Ofertę należy złożyć w formie określonej w pkt VIII.
 3. Oferta musi być wypełniona pismem komputerowym lub odręcznym, opatrzona pieczątką Oferenta i podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Oferenta.
 4. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Zamawiający wymaga ofert w PLN.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pod uwagę brany jest termin wpływu oferty.
 7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 8. Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo.
 
 1. FORMA i MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać poprzez jeden, dogodny dla Wykonawcy sposób:
 • w formie papierowej - za pośrednictwem poczty bądź kuriera na adres: ul. Sońska 89 ; 06-400 Ciechanów
 • w formie papierowej - osobiście pod adresem: ul. Sońska 89 ; 06-400 Ciechanów
 
 1. KRYTERIA OCENY OFERT
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
 • cena netto (PLN) - waga 90%,
 • okres gwarancji (w latach) – waga 10%
Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.
 • Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryteriów. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta.
  Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
Kryterium „cena netto (PLN)”:
 • Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 90 punktów.
 • Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X÷Y) x 90, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty.
Kryterium „okres gwarancji (w latach)”:
 • Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 10 punktów.
 • Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X÷Y) x 10, gdzie:
X = okres gwarancji ocenianej oferty.
Y = najdłuższy okres gwarancji,
 
 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do 16-11-2016 r. do godz. 15:00.
 
 1. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 
 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 21-11-2016 r. Zamawiający maksymalnie 
w terminie 7-miu dni roboczych od wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi Oferentów, 
o wynikach przeprowadzonego postępowania oraz umieści tożsamą informację na swojej 
stronie internetowej, stronie internetowej PARP oraz w Dzienniku Urzędowym UE.
 
 1. ZASTRZEŻENIA
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dotyczących kwestii formalnych i wyjaśnień, co do treści złożonych ofert, przy czym po upływie terminu na składanie ofert, Oferent nie ma możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty oczywistych pomyłek pisarskich w złożonej ofercie, przy czym poinformuje o tym fakcie Oferenta.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, których treść nie odpowiada na niniejsze zapytanie ofertowe.
 8. Zamawiający nie przewiduje udziału Oferentów w procedurze otwarcia ofert.
 9. W przypadku wypłaty zaliczki wymagana jest gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa co najmniej w wysokości wypłacanej zaliczki.
 10. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.
 11. Zmiana umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z Wykonawcą jest dopuszczalna pod następującymi warunkami:
 • W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku:
  • działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie,
  • gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
  • konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń.
 • W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
  • niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
  • niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności,
  • niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji.
 
 1. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji technicznych udziela Dariusz Pilitowski pod numerem telefonu
608-314-982 i adresem e-mail darek.pilitowski@jawar.com.pl
Dodatkowych informacji formalnych udziela Aleksandra Bilińska pod numerem telefonu
(23) 672-24-16 wew. 106 i adresem e-mail aleksandra@jawar.com.pl
 
 1. ZAŁĄCZNIKI
 1. Schemat rozmieszczenia urządzeń
 2. Formularz oferty.
 3. Zapytanie ofertowe w formacie PDF do pobrania