Producent ceramiki kominowej wytwarzanej w technologii izostatycznego prasowania. Najszerszą na polskim rynku gama ceramicznych systemów kominowych.
GALERIA

ZAPYTANIE OFERTOWE - Przyłącze Wodno-Kanalizacyjne

Ciechanów, dnia 12.08.2016 r.
 
 
Dotyczy:
 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
 • Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
 • Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek
 • Zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych kwalifikowalności
 
 1. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:   JAWAR Sp. z o.o.
Adres:   ul. Sońska 89
  06-400 Ciechanów
NIP:   5661833509
REGON:
  130920790
 
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowa przyłączy wodociągowych. W zakres prac wchodzi:
 • Montaż dwóch hydrantów zewnętrznych dn 80, 10l/s z zasuwą.
 • Budowa 190,00 mb wewnętrznej instalacji wodociągowej PVC dn 90,
 • Budowa 95,00 mb wewnętrznej instalacji wodociągowej PVC dn 63,
 • Likwidacja 113,00 mb sieci wodociągowej PVC dn 160,
 • Budowa 140,00 mb sieci wodociągowej PVC dn 160,
 • Montaż studni wodomierzowej z przepustnicami i zaworem antyskażeniowym,
 • Montaż w studni wodomierza sprzężonego dn 100/25,
 • Przebudowa studni kanalizacyjnej zbiorczo-zaworowej.
 
 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Projektowane przyłącze wykonać od projektowanej przebudowy sieci wodociągowej – PCV 160 rurą o średnicy PCV 90. Przyłącze należy wykonać za pomocą trójnika 160/90. Za wcinką należy zamontować studnię wodomierzową z przepustnicami i zaworem antyskażeniowym. W studzience należy zamontować wodomierz sprzężony dn 100/25. Studnia wodomierzowa w postaci komory wodomierzowej. Przewody układać w wykopie na podsypce piaskowej grubości 10cm na głębokości poniżej 1,7 m ze spadkiem w kierunku sieci wodociągowej. Po ułożeniu, rurociąg obsypać warstwą piasku grubości 15 cm.
Trasę projektowanego przyłącza wodociągowego należy oznakować przez ułożenie nad rurociągiem niebieskiej taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej z wkładką metaliczną. Po wykonaniu robót montażowych wykonać próbę szczelności na ciśnienie 1,0 MPa, a następnie rurociąg poddać płukaniu i dezynfekcji. Roboty montażowe oraz próbę ciśnieniową wykonać pod nadzorem zarządcy sieci.
Ściany wykopów umacniać za pomocą deskowania pełnego lub wyprasek stalowych.
Roboty ziemne w pobliżu skrzyżowań rurociągów z innym uzbrojeniem podziemnym wykonywać ręcznie.
O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić wszystkie jednostki zarządzające sieciami uzbrojenia w rejonie inwestycji oraz należy uzgodnić z nimi warunki zabezpieczeń i prowadzenia robót w miejscach skrzyżowań.
Wszystkie roboty ziemne i montażowe muszą być prowadzone przez wyspecjalizowane ekipy posiadające uprawnienia do wykonywania tego typu robót zgodnie z normą „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, PN-B/10736:1999.
Roboty należy prowadzić pod fachowym nadzorem technicznym,
Montaż urządzeń i rurociągów z tworzyw sztucznych wykonywać przestrzegając ściśle instrukcji producentów.
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do montażu instalacji winny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do wbudowania.
Szczegółowy zakres prac i warunków przyłączenia musi być zgodny z projektem budowlanym oraz z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę. Projekt i warunki będą udostępniane na żądanie w formie elektronicznej.
 
 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  do 15.09.2016 r.
 
 1. MIEJSCE DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Gmina Glinojeck, Obręb Zygmuntowo działka 145/9
 
 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
Wymagania, co do sposobu przygotowania oferty i warunków jej składania są następujące:
 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Wszystkie niezbędne informacje należy zawrzeć w ofercie głównej, i jeśli jest taka konieczność załączyć niezbędne załączniki, wymieniając je w ofercie. Oferty nie złożone na formularzu nie będą rozpatrywane.
 2. Ofertę należy złożyć w formie określonej w pkt VII.
 3. Oferta musi być wypełniona pismem komputerowym lub odręcznym, opatrzona pieczątką Oferenta i podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Oferenta.
 4. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Zamawiający wymaga ofert w PLN.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pod uwagę brany jest termin wpływu oferty.
 7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 8. Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo.
 
 1. FORMA i MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać poprzez jeden, dogodny dla Wykonawcy sposób:
 • w formie elektronicznej, jako skan podpisanej oferty - mailowo na adres oferty@jawar.com.pl
 • w formie papierowej - za pośrednictwem poczty bądź kuriera na adres: ul. Sońska 89 ; 06-400 Ciechanów
 • w formie papierowej - osobiście pod adresem: ul. Sońska 89 ; 06-400 Ciechanów
 
 1. KRYTERIA OCENY OFERT
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
 • cena netto (PLN) - waga 100%,
Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.
 • ący dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny netto. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
Kryterium „cena netto (PLN)”:
 • Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 100 punktów.
 • Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X÷Y) x 100, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty.
 
 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do 20-08-2016 r.
 
 1. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 
 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do 23-08-2016 r. Zamawiający maksymalnie w terminie 2-óch dni roboczych od wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi Oferentów, o wynikach przeprowadzonego postępowania oraz umieści tożsamą informację na swojej stronie internetowej.
 
 1. ZASTRZEŻENIA
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dotyczących kwestii formalnych i wyjaśnień, co do treści złożonych ofert, przy czym Oferent nie ma możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty oczywistych pomyłek pisarskich w złożonej ofercie, przy czym poinformuje o tym fakcie Oferenta.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, których treść nie odpowiada na niniejsze zapytanie ofertowe.
 8. Zamawiający nie przewiduje udziału Oferentów w procedurze otwarcia ofert.
 9. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.
 10. Zmiana umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z Wykonawcą jest dopuszczalna pod następującymi warunkami:
 • W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku:
  •  działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie,
  •  gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
  •  konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń.
 • W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
  •  niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
  •  niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności,
  •  niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji.
 
 
 1. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji technicznych udziela Dariusz Pilitowski pod numerem telefonu
608-314-982 i adresem e-mail darek.pilitowski@jawar.com.pl
Dodatkowych informacji formalnych udziela Aleksandra Bilińska pod numerem telefonu
(23) 672-24-16 wew. 106 i adresem e-mail aleksandra@jawar.com.pl
 
 1. ZAŁĄCZNIKI
 1. Formularz oferty.
 2. Zapytanie ofertowe w pdf (do pobrania)