Producent ceramiki kominowej wytwarzanej w technologii izostatycznego prasowania. Najszerszą na polskim rynku gama ceramicznych systemów kominowych.
GALERIA

Zapytanie ofertowe - KIEROWNIK BADAŃ I ROZWOJU 
 
                                 
 
Ciechanów, dnia 09.10.2017 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy:
 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
 • Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
 • Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
 • Zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych kwalifikowalności
 
Zamawiający, Firma JAWAR Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie, przy ul. Sońska 89, 06-400 Ciechanów, ma przyjemność ogłosić, że dobiegła końca procedura związana z wyborem oferty w ramach postępowania ofertowego ogłoszonego w dniu 18.09.2017 r. dotycząca pełnienia funkcji Kierownika Prac Badawczo - Rozwojowych do realizacji planowanego projektu z zakresu opracowania systemu kominowego z odzyskiem ciepła w obudowie perlito-betonowej dedykowanego do urządzeń grzewczych na paliwa stałe, forma zatrudnienia umowa zlecenie. Oferty niepodlegające odrzuceniu złożyła 1 Osoba, nie powiązana osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym:
 • dr. inż. Krzysztof Drożdżol - uzyskał 100,00 pkt ,
Kryterium wyboru i oceny ofert była „cena netto”.
 
Z przyjemnością informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożył firma Krzysztof Drożdżo. Oferta spełniła wszystkie wymagania oraz została uznana za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo.
 
 
  Z poważaniem,

Paweł Jarzyński – Prezes Zarządu
Załączniki:
Skan wyboru oferty
__________________________________________________________________________________________________________________________
Ciechanów, dnia 18.09.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Dotyczy:
 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
 • Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
 • Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
 • Zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych kwalifikowalności
 
 1. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:  JAWAR Sp. z o.o.
Adres:  ul. Sońska 89, 06-400 Ciechanów
NIP:  566-18-33-509
REGON:  130920790
 
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 • Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Kierownika B+R, forma zatrudnienia umowa zlecenie, 1600 godzin rocznie tj. około ¾ etatu przez 3 letni okres trwania projektu,
 • Do czasu otrzymania decyzji i podpisania umowy o dofinansowanie zawarta będzie umowa zlecenie warunkowa,
 • Do głównych obowiązków Kierownika B+R należeć będzie:
  • wsparcie merytoryczne dla zespołu Konstruktorów, podczas opracowywania i konstrukcji systemów kominowych; w szczególności poprzez określenie wymaganych parametrów dla poszczególnych podzespołów, materiałów itp.,
  • ocena słuszności, z punktu widzenia zastosowania w praktyce, proponowanych przez konstruktorów rozwiązań,
  • ocena rezultatów testów jakościowych oraz funkcjonalnych,
  • analiza ryzyka związana z użytkowaniem urządzenia,
  • subiektywna ocena funkcjonalności zastosowanych rozwiązań,
  • ocena efektywności zastosowanych rozwiązań,
 • Prawa autorskie majątkowe w zakresie komercyjnego zastosowania wyników badań należą do Zamawiającego,
 • Prawa do realizacji dalszych badań oraz prawa do prowadzenia działalności edukacyjnej związanej z przedmiotem projektu pozostają przy Zamawiającym,
 • Miejscem wykonania prac jest siedziba Wykonawcy. W uzasadnionych i koniecznych przypadkach, miejscem wykonania usługi może być inne miejsce, w szczególności miejsce, w którym znajdują się zasoby techniczne i/lub inne materiały niezbędne do przeprowadzenia prac,
 • Wykonawca zobowiązuje się wziąć udział w pre-panelu oraz w posiedzeniu Panelu Ekspertów w terminie wyznaczonym przez NCBR, w razie zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez Zamawiającego,
 • Wykonawca zobowiązuje się wziąć udział w przygotowaniu wniosku
  o dofinansowanie  wraz z niezbędną dokumentacją,
 
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
 • Stawkę za godzinę pracy (brutto), w cenę należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia,
 
 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  01.04.2018 r. – 31.03.2021 r.
 
 1. MIEJSCE DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zygmuntowo 1C, Gmina Glinojeck, pow. ciechanowski
 
 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
Wymagania, co do sposobu przygotowania oferty i warunków jej składania są następujące:
 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Wszystkie niezbędne informacje należy zawrzeć w ofercie głównej, i jeśli jest taka konieczność załączyć niezbędne załączniki, wymieniając je w ofercie. Oferty nie złożone na formularzu nie będą rozpatrywane.
 2. Ofertę należy złożyć w formie określonej w pkt VII.
 3. Oferta musi być wypełniona pismem komputerowym lub odręcznym, opatrzona pieczątką Oferenta i podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Oferenta.
 4. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Zamawiający wymaga ofert w PLN.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pod uwagę brany jest termin wpływu oferty.
 7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 8. Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo.
 
 1. FORMA i MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać poprzez jeden, dogodny dla Wykonawcy sposób:
 • w formie papierowej - za pośrednictwem poczty bądź kuriera na adres: ul. Sońska 89 ; 06-400 Ciechanów
 • w formie papierowej - osobiście pod adresem: ul. Sońska 89 ; 06-400 Ciechanów
 
 1. KRYTERIA OCENY OFERT
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
 • cena brutto (PLN) - waga 100%,
Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryteriów. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
Kryterium „cena brutto (PLN)”:
 • Oferta z najniższą ceną brutto otrzymuje 100 punktów.
 • Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X÷Y) x 100, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty.
 
 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do 02-10-2017 r.
 
 1. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 
 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi nie później niż w ciągu 10-ciu dni roboczych 
od terminu składania ofert. Zamawiający maksymalnie w terminie 3-ech dni roboczych od 
wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi Oferentów, o wynikach przeprowadzonego 
postępowania oraz umieści tożsamą informację na swojej stronie internetowej.  
 
 1. ZASTRZEŻENIA
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dotyczących kwestii formalnych i wyjaśnień, co do treści złożonych ofert, przy czym po upływie terminu na składanie ofert, Oferent nie ma możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty oczywistych pomyłek pisarskich w złożonej ofercie, przy czym poinformuje o tym fakcie Oferenta.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, których treść nie odpowiada na niniejsze zapytanie ofertowe.
 8. Zamawiający nie przewiduje udziału Oferentów w procedurze otwarcia ofert.
 9. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.
 10. Zmiana umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z Wykonawcą jest dopuszczalna pod następującymi warunkami:
 • W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku:
  • działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie,
  • gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
  • konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń.
 • W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
  • niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
  • niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności,
  • niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji.
 
 1. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji technicznych udziela Dariusz Pilitowski pod numerem telefonu
608-314-982 i adresem e-mail
darek.pilitowski@jawar.com.pl
Dodatkowych informacji formalnych udziela Aleksandra Bilińska pod numerem telefonu
(23) 672-24-16 wew. 106 i adresem e-mail aleksandra@jawar.com.pl
 
 1. ZAŁĄCZNIKI
     1. Formularz oferty.
     2. Zapytanie ofertowe w pdf (do pobrania)