Producent ceramiki kominowej wytwarzanej w technologii izostatycznego prasowania. Najszerszą na polskim rynku gama ceramicznych systemów kominowych.
GALERIA

ZAPYTANIE OFERTOWE - Generalny Wykonawca

Ciechanów, 05.09.2016 r.
 
UWAGA! Poniżej znajdują się pytania i odpowiedzi dotyczące danego projektu
- aktualizacja dn.05.09.2016 r.


Pytania i odpowiedszi w formacie PDF do pobrania

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ciechanów, 30.08.2016 r.
UWAGA! Poniższa publikacja dotycząca Generalnego Wykonawstwa budowy etapu pierwszego inwestycji ozn. działki nr 145/9 obr. Zygmuntowo, położonej w Glinojecku - uległa zmianie!!!!

Kliknij aby zobaczyć zmiany

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! Poniżej znajdują się pytania i odpowiedzi dotyczące danego projektu
- aktualizacja dn.30.08.2016 r.


Pytania i odpowiedszi w formacie PDF do pobrania
Ciechanów, dnia 05.08.2016 r.
 
Dotyczy:
 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
 • Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
 • Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek
 • Zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych kwalifikowalności
 
 1. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:   JAWAR Sp. z o.o.
Adres:   ul. Sońska 89
  06-400 Ciechanów
NIP:   5661833509
REGON:
  130920790
 
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest Generalne Wykonawstwo etapu pierwszego inwestycji ozn. działki nr 145/9 obr. Zygmuntowo, położonej w Glinojecku, zgodnie z projektem budowlanym, polegającym między innymi na:
 
 1. Budowie budynku ekspandacji perlitu, w tym:
 • Hali ekspandacji perlitu,
 • Hali produkcyjno-magazynowej,
 • Wiaty stalowej,
 • Pomieszczenia socjalno-biurowego,  
Powierzchnia użytkowa = 929,12 m2,
Powierzchnia zabudowy = 862,53 m2,
Kubatura = 8.578,00 m3,
 1. Budowie budynku produkcyjnego prefabrykatów perlito-betonowych,
Powierzchnia użytkowa = 638,03 m2,
Powierzchnia zabudowy = 649,03 m2,
Kubatura = 5.526,00 m3,
 1. Utwardzeniu terenu i drogi kostką brukową na powierzchni = 4.948,38 m2, w tym:
  • Powierzchnia dróg i placów wewnętrznych = 4.243,18 m2,
  • Powierzchnia parkingu: – kostka czerwona = 357,00 m2,
                                           – kostka szara = 310,20 m2,
 2. Ogrodzeniu terenu zgodnie z I etapem projektu o długość = 430 mb plus dodatkowo  80 mb ogrodzenie tymczasowego z siatki ocynkowanej.
 3. Wszystkie obiekty towarzyszące wraz z infrastrukturą techniczną I etapu zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
 
 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę dla etapu I, zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej oraz normami i przepisami, z uwzględnieniem poniższych uwagI i wyłączeń:
 • Budynek socjalno-biurowy: wyłącznie stan surowy zamknięty z pełnym dachem bez ocieplenia ścian i posadzek,
 • Wykonanie posadzek wewnętrznych i fundamentów pod maszyny, z zastrzeżeniem że rozmieszczenie fundamentów pod technologie może ulec zmianie względem przedstawionego projektu,
 • Instalacja gazowa wewnętrzna w budynkach i parownik  –  wyłączona,
 • Instalacja wodna – wyłączona,
 • Niezbędny zakres instalacji elektrycznych, sanitarnych, deszczowych i teletechnicznych z wyłączeniem:
  • Instalacji wewnętrznych budynków (oprócz kanalizacji ziemnej-włączona),
  • Montażu słupów oświetleniowych,
  • Kamer i urządzeń monitoringu,
 • Prace zawarte w pkt. 12 projektu dotyczące mieszalnika wraz z koszami zasypowymi – wyłączone,
 • Teren pod budynkami: wykorytowanie i wymiana gruntu do gruntu nośnego,
 • Teren pod utwardzeniami: wykorytowanie i wymiana gruntu do głębokości 40cm, zaleca się dokonanie sprawdzenia przez uprawnionego geologa czy pozostały grunt z uwzględnieniem projektu budowlanego spełni wymagania nośności dla ruchu ciężkiego. Jeżeli będzie konieczność wymiany całego gruntu do warstwy nośnej – wówczas zostanie to wykonane na podstawie odrębnego aneksu.
 
Projekt budowlany wraz z opisem zakresu prac, dokumentacją techniczną i projektem umowy dostępny jest w formie elektronicznej w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający udostępnia teren budowy do oględzin.
 
     IV. KRYTERIUM DOPUSZCZAJĄCE
 1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w budownictwie kubaturowym w postaci wykonania co najmniej 3 robót budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 każda.
       V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  
 • Wykonanie stanu surowego zamkniętego do dn. 31.12.2016 r.
 • Zakończenie inwestycji do dn. 30.04.2017 r.
 • Wykonanie niezbędnych dokumentów i odbiorów do przygotowania wniosku o pozwolenie na użytkowanie do 31.05.2017 r.
 
 1. MIEJSCE DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Gmina Glinojeck, Obręb Zygmuntowo działka 145/9
 
 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
Wymagania, co do sposobu przygotowania oferty i warunków jej składania są następujące:
 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Wszystkie niezbędne informacje należy zawrzeć w ofercie głównej oraz załączyć kosztorys, który będzie zawierał szczegółowy zakres i cenę robót.
      Oferty nie złożone na formularzu nie będą rozpatrywane.
 1. Ofertę należy złożyć w formie określonej w pkt VIII.
 2. Oferta musi być wypełniona pismem komputerowym lub odręcznym, opatrzona pieczątką Oferenta i podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Oferenta.
 3. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Zamawiający wymaga ofert w PLN.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pod uwagę brany jest termin wpływu oferty.
 6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 7. Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z firmą JAWAR.
 
 1. FORMA i MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać poprzez jeden, dogodny dla Wykonawcy sposób:
 • w formie elektronicznej, jako skan podpisanej oferty - mailowo na adres oferty@jawar.com.pl
 • w formie papierowej - za pośrednictwem poczty bądź kuriera na adres: ul. Sońska 89 ; 06-400 Ciechanów
 • w formie papierowej - osobiście pod adresem: ul. Sońska 89 ; 06-400 Ciechanów
 
 1. KRYTERIA OCENY OFERT
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
 • cena netto (PLN) - waga 90%,
 • okres gwarancji (w latach) – waga 10%
Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryteriów. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
Kryterium „cena netto (PLN)”:
 • Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 90 punktów.
 • Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X÷Y) x 90, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty.
Kryterium „okres gwarancji (w latach)”:
 • Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 10 punktów.
 • Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X÷Y) x 10, gdzie:
X = okres gwarancji ocenianej oferty.
Y = najdłuższy okres gwarancji,
 
 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do 31-08-2016 r.
 
 1. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 
 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do 14.09.2016 r. Zamawiający maksymalnie w terminie 5-ciu dni roboczych od wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi Oferentów, o wynikach przeprowadzonego postępowania oraz umieści tożsamą informację na swojej stronie internetowej oraz stronie internetowej PARP.
 
 1. ZASTRZEŻENIA
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów informacji dotyczących kwestii formalnych i wyjaśnień, co do treści złożonych ofert, przy czym po upływie terminu na składanie ofert, Oferent nie ma możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty oczywistych pomyłek pisarskich
  w złożonej ofercie, przy czym poinformuje o tym fakcie Oferenta.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, których treść nie odpowiada na niniejsze zapytanie ofertowe.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.
 9. Zamawiający nie przewiduje udziału Oferentów w procedurze otwarcia ofert.
 10. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.
 11. Płatności będą dokonywane zgodnie z postępem prac. Na podstawie częściowych protokołów odbioru.
 12. Zamawiający zastrzega sobie że użyte materiały muszą być zaakceptowane przez inwestora.
 13. Zamawiający zastrzega że odstępstwa od projektu są możliwe tylko za uprzednią zgodą inwestora.
 14. Zmiana umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego
  z Wykonawcą jest dopuszczalna pod następującymi warunkami:
 • W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku:
  • działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie,
  • gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
  • konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń.
 • W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
  • niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
  • niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności,
  • niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji.
  • W przypadku zmiany zakresu robót.
 
 1. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji technicznych udziela Dariusz Pilitowski pod numerem telefonu
608-314-982 i adresem e-mail darek.pilitowski@jawar.com.pl
Dodatkowych informacji formalnych udziela Aleksandra Bilińska pod numerem telefonu
(23) 672-24-16 wew. 106 i adresem e-mail aleksandra@jawar.com.pl
 
 1. ZAŁĄCZNIKI
 1. Formularz oferty.
 2. Zapytanie ofertowe w formacie PDF do pobrania