Producent ceramiki kominowej wytwarzanej w technologii izostatycznego prasowania. Najszerszą na polskim rynku gama ceramicznych systemów kominowych.
GALERIA

ZAPYTANIE OFERTOWE - Linia do ekspandacji perlitu

Ciechanów, dnia 07.11.2016 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy:
 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
 • Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
 • Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek
 • Zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych kwalifikowalności
 
Zamawiający, Firma JAWAR Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie, przy ul. Sońska 89, 06-400 Ciechanów, ma przyjemność ogłosić, że dobiegła końca procedura związana z wyborem dostawcy w ramach postępowania ofertowego ogłoszonego w dniu 28.09.2016 r. na: zaprojektowanie, montaż i uruchomienie linii do ekspandacji perlitu o wydajności w przybliżeniu ~12÷15 m3/h przy zużyciu gazu ~110÷130 m3/h. Oferty niepodlegające odrzuceniu złożyły 3 Firmy, nie powiązane osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym:
 • PPUiH „RODREX Romuald Drabik - firma uzyskała 79,52 pkt,
 • MB PPHUT Marcin Bąk - firma uzyskała 83,53 pkt ,
 • TOMAR T.B. Jarząbek Sp. Jawna - firma uzyskała 100,00 pkt ,
Kryterium wyboru i oceny ofert była „cena netto” i „okres gwarancji”.
 
Z przyjemnością informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TOMAR T.B. Jarząbek Sp. Jawna. Oferta spełniła wszystkie wymagania oraz została uznana za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo.
 
 
  Z poważaniem,

Paweł Jarzyński – Prezes Zarządu
Załączniki:
Skan wyboru oferty
__________________________________________________________________________________________________________________________
Ciechanów, dnia 28.09.2016 r.
 
 
Dotyczy:
 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
 • Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
 • Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek
 • Zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych kwalifikowalności
 1. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:   JAWAR Sp. z o.o.
Adres:   ul. Sońska 89
  06-400 Ciechanów
NIP:   5661833509
REGON:
  130920790
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie linii do ekspandacji perlitu o wydajności w przybliżeniu ~12÷15 m3/h przy zużyciu gazu ~110÷130 m3/h.
 
 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Linia do ekspandacji powinna zostać zamontowana w hali o powierzchni  użytkowej 123,89 m2 i kubaturze 1942 m3  plus wiata stalowa o powierzchni użytkowej 92,93 m2 i kubaturze 603 m3.
 
Urządzenia wchodzące w skład linii:
 • Stanowisko rozładunku rury z big-bagów usytuowane we wiacie stalowej, która jednocześnie stanowi magazyn rudy, transporter nieckowy z napędem 2,2 kW; B=500, L~2000mm,
 • Przenośnik kubełkowy Q=40m3/h, H≈10m,
 • Zbiornik magazynowy rudy V=20m3 wraz z czujnikiem poziomu, zasuwą i odpowietrznikiem,
 • Zbiornik rudy z wymiennikiem ciepła, przystosowany do odprowadzania części lotnych pylistych,
 • Filtr FP 10 z wentylatorem 2,2 kW,
 • Podajnik ślimakowy rudy do pieca i=30, N=1,5 kW, 2 szt.,
 • Piec- ekspandor, izolacja odporna na temp 1100°C,
 • Palnik gazowy modułowy z wyposażeniem, ścieżką gazową 2000kW wraz z wózkiem,
 • Kolano fi 900,
 • Rurociąg gorący fi 400 z kompensatorami, kolanami żaroodpornymi trudnościeralnymi L~7m,
 • Wymiennik ciepła do podgrzewania rudy lub innych celów z izolacją zamontowany na rurociągu „gorącym” L~5m,
 • Wentylator wymiennika ciepła sterowany falownikiem, z konstrukcją na wibroizolatorach 5,5 kW,
 • Chłodnica perlitu na wlocie do zbiornika,
 • Wentylator chłodnicy (promieniowy) 4 kW,
 • Zbiornik perlitu ekspandowego V= 40 m3, 1 szt.,
 • Układ chłodzenia i mieszania perlitu w zbiorniku,
 • Wentylator do układu chłodzenia sterowany falownikiem 5,5 kW,
 • Pakowaczka uniwersalna ręczna na worki papierowe 120l lub worki BIG BAG,
 • Klapa do regulacji przepływu powietrza i spalin ze zbiornika do układu odpylania ze zdalnym napędem elektrycznym,
 • Wylot ze zbiornika perlitu do cyklonu,
 • Cyklon fi 1600 przystosowany do odpylania perlitu, rozdzielacz pneumatyczny, konstrukcja wsporcza,
 • Zbiornik buforowy pod cyklonem i pod filtrem z klapą spustową, czujnik poziomu wraz z konstrukcją nośną 2 szt.,
 • Pakowaczka uniwersalna (pojemnościowa) ręczna na worki papierowe 120 l. lub worki BIG BAG 2 szt.,
 • Podajnik ślimakowy DN=200, L≈5,5M, 4Kw, 2 szt.,
 • Rurociąg cyklonu- filtr z klapą regulującą dopływ powietrza chłodzącego regulowany elektrycznie,
 • Filtr workowy automatyczny z regulacja wkładu filtracyjnego o powierzchni filtracyjnej 150m2, ,
 • Wentylator główny sterowany falownikiem przystosowany do odprowadzania skroplin zamontowany na wibroizolatorach 22 kW,
 • Komin z czopuchem, kompensatorem i konstrukcją wsporczą H=10m,
 • Szafa sterownicza linii do eksplandacji perlitu,
 • Filtr- odpylacz centralny pow. filtr. 25 m2,,
 • Układ transportu perlitu ekspandowanego do silosów magazynowych, kompresor
  22 kW, zbiornik 1,5 m3, osuszacz,
 • Instalacja elektryczna+ pneumatyczna,
 • Układ podawania perlitu do węzła betoniarskiego,
 • Zbiornik buforowy perlitu 5 m3 ,
 • Układ dozowania objętościowego perlitu 0,25 m3-0,75m3 ,
Oferta powinna uwzględniać:
 • Montaż gotowej konstrukcji,
 • Konstrukcje pod urządzenia,
 • Oprogramowanie do sterowania linią,
 • Rozruch linii,
 • Szkolenia dla obsługi,
 • Serwis i gwarancję,
 • Transport,
 1. KRYTERIUM DOPUSZCZAJĄCE
 1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w produkcji urządzeń oraz montażu linii do ekspandacji perlitu - udokumentowanie produkcji i montażu w co najmniej 2 zakładach w ciągu ostatnich 3 lat,
 2. Wykonawca musi posiadać co najmniej jeden punkt serwisowy na terenie Polski,
 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  
 • rozpoczęcie realizacji zamówienia:  01-01-2017 r.
 • zakończenie realizacji zamówienia: 28-02-2017 r.
 1. MIEJSCE DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Gmina Glinojeck, Obręb Zygmuntowo działka 145/9
 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
Wymagania, co do sposobu przygotowania oferty i warunków jej składania są następujące:
 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Wszystkie niezbędne informacje należy zawrzeć w ofercie głównej, i jeśli jest taka konieczność załączyć niezbędne załączniki, wymieniając je w ofercie. Oferty nie złożone na formularzu nie będą rozpatrywane.
 2. Ofertę należy złożyć w formie określonej w pkt VIII.
 3. Oferta musi być wypełniona pismem komputerowym lub odręcznym, opatrzona pieczątką Oferenta i podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Oferenta.
 4. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Zamawiający wymaga ofert w PLN.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pod uwagę brany jest termin wpływu oferty.
 7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 8. Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo.
 1. FORMA i MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać poprzez jeden, dogodny dla Wykonawcy sposób:
 • w formie papierowej - za pośrednictwem poczty bądź kuriera na adres: ul. Sońska 89 ; 06-400 Ciechanów
 • w formie papierowej - osobiście pod adresem: ul. Sońska 89 ; 06-400 Ciechanów
 1. KRYTERIA OCENY OFERT
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
 • cena netto (PLN) - waga 90%,
 • okres gwarancji (w latach) – waga 10%
Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.
 • ący dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryteriów. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta.
  Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
Kryterium „cena netto (PLN)”:
 • Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 90 punktów.
 • Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X÷Y) x 90, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty.
Kryterium „okres gwarancji (w latach)”:
 • Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzymuje 10 punktów.
 • Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X÷Y) x 10, gdzie:
X = okres gwarancji ocenianej oferty.
Y = najdłuższy okres gwarancji,
 
 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do 02-11-2016 r. do godz. 15:00.
 
 1. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 
 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 03-11-2016 r. Zamawiający maksymalnie 

w terminie 2-óch dni roboczych od wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi Oferentów, 

o wynikach przeprowadzonego postępowania oraz umieści tożsamą informację na swojej stronie internetowej, stronie internetowej PARP oraz w Dzienniku Urzędowym UE.

 1. ZASTRZEŻENIA
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dotyczących kwestii formalnych i wyjaśnień, co do treści złożonych ofert, przy czym po upływie terminu na składanie ofert, Oferent nie ma możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty oczywistych pomyłek pisarskich w złożonej ofercie, przy czym poinformuje o tym fakcie Oferenta.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, których treść nie odpowiada na niniejsze zapytanie ofertowe.
 8. Zamawiający nie przewiduje udziału Oferentów w procedurze otwarcia ofert.
 9. W przypadku wypłaty zaliczki wymagana jest gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa co najmniej w wysokości wypłacanej zaliczki.
 10. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.
 11. Zmiana umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z Wykonawcą jest dopuszczalna pod następującymi warunkami:
 • W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku:
  • działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie,
  • gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
  • konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń.
 • W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
  • niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
  • niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności,
  • niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji.
 1. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji technicznych udziela Dariusz Pilitowski pod numerem telefonu
608-314-982 i adresem e-mail darek.pilitowski@jawar.com.pl
Dodatkowych informacji formalnych udziela Aleksandra Bilińska pod numerem telefonu
(23) 672-24-16 wew. 106 i adresem e-mail aleksandra@jawar.com.pl
 1. ZAŁĄCZNIKI
 1. Formularz oferty.
 2. Zapytanie ofertowe w formacie PDF do pobrania