Producent ceramiki kominowej wytwarzanej w technologii izostatycznego prasowania. Najszerszą na polskim rynku gama ceramicznych systemów kominowych.
GALERIA

ZAPYTANIE OFERTOWE - Silosy stalowe zewnętrzne

Ciechanów, dnia 25.11.2016r.
 
 
INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
 BEZ WYBORU OFERTY
 
Dotyczy:
 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
 • Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
 • Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek
 • Zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych kwalifikowalności
 
 
Zamawiający, Firma JAWAR Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie, przy ul. Sońska 89, 06-400 Ciechanów, informuje na podstawie Zastrzeżenia nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 20.10.2016r., że postępowanie ofertowe na dostawę i montaż sześciu silosów stalowych zewnętrznych na konstrukcji wsporczej wraz z niezbędnym osprzętem uwzględniającym składowane materiały dla linii do produkcji prefabrykatów z perlito-betonu, zostało zamknięte bez wyboru oferty.
Złożone oferty przewyższają wartość, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
 
  Z poważaniem,
Paweł Jarzyński – Prezes Zarządu
Załączniki:
Skan wyboru oferty

________________________________________________________________________________________________________________________

Ciechanów, 24.11.2016 r.
UWAGA! Poniżej znajdują się pytania i odpowiedzi dotyczące danego projektu
- z dn.24.11.2016 r.


Pytania i odpowiedszi w formacie PDF do pobrania
________________________________________________________________________________________________________________________
Ciechanów, dnia 20.10.2016 r.
 
 
Dotyczy:
 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
 • Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
 • Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek
 • Zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych kwalifikowalności
 1. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:   JAWAR Sp. z o.o.
Adres:   ul. Sońska 89
  06-400 Ciechanów
NIP:   5661833509
REGON:
  130920790
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sześciu silosów stalowych zewnętrznych na konstrukcji wsporczej wraz z niezbędnym osprzętem uwzględniającym składowane materiały  dla linii do produkcji prefabrykatów z perlito-betonu, w tym:
 1. Silos 80 m³ (50T) do perlitu średnica maksymalna 3200mm, wysokość maksymalna 15 m – 3 szt.
 2. Silos 40 m³ (50T) do cementu i piasku średnica maksymalna  2900mm, wysokość maksymalna 12 m – 3 szt.
 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dopuszcza się oferty na silosy nowe lub używane po wypiaskowaniu i malowaniu.
 
OFERTA POWINNA UWZGLĘDNIAĆ:
 • cenę za poszczególne silosy wyposażone w niezbędne oprzyrządowanie, rewizję, króćce napowietrzające, drabiny technologiczne (silosy nowe lub używane po piaskowaniu i malowaniu),
 • konstrukcję wsporczą (w stanie tak jak powyżej),
 • transport,
 • montaż,
 • oferta powinna zawierać wytyczne posadowienia oraz zakotwienia na gruncie,
 • w przypadku oferty na używane silosy wymagane jest złożenie 2 oświadczeń:
 • oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających planowaną datę zakupu środek trwały nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis,
 • oświadczenie podmiotu zbywającego określające od kogo nabył środek trwały oraz wskazujące miejsce i datę jego nabycia,
Jeśli urządzenie jest bez niezbędnego osprzętu, to taka informacja musi być zamieszczona w ofercie.
 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  
 • rozpoczęcie realizacji zamówienia:  20-02-2017 r.
 • zakończenie realizacji zamówienia: 31-03-2017 r.
 1. MIEJSCE DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Gmina Glinojeck, Obręb Zygmuntowo działka 145/9
 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
Wymagania, co do sposobu przygotowania oferty i warunków jej składania są następujące:
 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Wszystkie niezbędne informacje należy zawrzeć w ofercie głównej, i jeśli jest taka konieczność załączyć niezbędne załączniki, wymieniając je w ofercie. Oferty nie złożone na formularzu nie będą rozpatrywane.
 2. Ofertę należy złożyć w formie określonej w pkt VII.
 3. Oferta musi być wypełniona pismem komputerowym lub odręcznym, opatrzona pieczątką Oferenta i podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Oferenta.
 4. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Zamawiający wymaga ofert w PLN.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pod uwagę brany jest termin wpływu oferty.
 7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 8. Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo.
 1. FORMA i MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać poprzez jeden, dogodny dla Wykonawcy sposób:
 • w formie papierowej - za pośrednictwem poczty bądź kuriera na adres: ul. Sońska 89 ; 06-400 Ciechanów
 • w formie papierowej - osobiście pod adresem: ul. Sońska 89 ; 06-400 Ciechanów
 1. KRYTERIA OCENY OFERT
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
 • cena netto (PLN) - waga 90%,
 • średni wiek przedmiotu zamówienia (w miesiącach) – waga 10%
Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.
 • ący dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryteriów. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta.
  Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
Kryterium „cena netto (PLN)”:
 • Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 90 punktów.
 • Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X÷Y) x 90, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty.

Kryterium „średni wiek przedmiotu zamówienia (w miesiącach)”:
 • Oferta z najniższym średnim wiekiem przedmiotu zamówienia otrzymuje 10 punktów.
 • Średni wiek przedmiotu zamówienia liczony jest jako iloraz sumy wieku każdego silosu i liczby silosów.
 • Liczba miesięcy będzie liczona od miesiąca następującego po miesiącu produkcji do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia oferty.
 • Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X÷Y) x 10, gdzie:
X = najmniejszy średni wiek przedmiotu zamówienia + 1*
Y = średni wiek przedmiotu zamówienia ocenianej oferty + 1*
*W związku z braniem pod uwagę możliwości składnia ofert na wykonanie silosów, których data produkcji nastąpi po dacie złożenia oferty, nastąpiła modyfikacja wyliczeń kryterium, co w ewentualnym przypadku umożliwi prawidłową ocenę pozostałych ofert.
 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do 24-11-2016 r. do godz. 15:00.
 1. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 25-11-2016 r. Zamawiający maksymalnie 
w terminie 7-miu dni roboczych od wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi Oferentów, 
o wynikach przeprowadzonego postępowania oraz umieści tożsamą informację na swojej stronie 
internetowej, stronie internetowej PARP oraz w Dzienniku Urzędowym UE.
 1. ZASTRZEŻENIA
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dotyczących kwestii formalnych i wyjaśnień, co do treści złożonych ofert, przy czym po upływie terminu na składanie ofert, Oferent nie ma możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty oczywistych pomyłek pisarskich w złożonej ofercie, przy czym poinformuje o tym fakcie Oferenta.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, których treść nie odpowiada na niniejsze zapytanie ofertowe.
 8. Zamawiający nie przewiduje udziału Oferentów w procedurze otwarcia ofert.
 9. W przypadku wypłaty zaliczki wymagana jest gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa co najmniej w wysokości wypłacanej zaliczki.
 10. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.
 11. Zmiana umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z Wykonawcą jest dopuszczalna pod następującymi warunkami:
 • W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku:
  • działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie,
  • gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
  • konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń.
 • W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
  • niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
  • niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności,
  • niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji.
 1. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji technicznych udziela Dariusz Pilitowski pod numerem telefonu
608-314-982 i adresem e-mail darek.pilitowski@jawar.com.pl
Dodatkowych informacji formalnych udziela Aleksandra Bilińska pod numerem telefonu
(23) 672-24-16 wew. 106 i adresem e-mail aleksandra@jawar.com.pl

ZAŁĄCZNIKI
 1. Formularz oferty.
 2. Zapytanie ofertowe w pdf (do pobrania)