Baza wiedzy

Instalacja rekuperatora – gdzie i jak montować rekuperator

Kategoria:

Czas czytania: 11 minut

Gdzie umieścić rekuperator? Gdzie muszą znajdować się nawiewniki? To pytania, które zadają inwestorzy, decydujący się na rozwiązanie, jakim jest rekuperacja. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła wymaga przemyślanego i odpowiedzialnego działania. Wtedy system jest skuteczny i nienarażony na negatywne działanie czynników zewnętrznych. Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w niniejszym artykule. Zapoznaj się z nim, żeby wiedzieć, jak powinien być zamontowany rekuperator w Twoim domu!

Projekt instalacji systemu rekuperacji z odzyskiem ciepła

Zanim zostanie wykonana instalacja rekuperacji, powinien powstać jej projekt. Bez niego nie jest możliwy prawidłowy montaż wszystkich elementów wchodzących w skład systemu. Co za tym idzie, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła nie będzie odpowiednio funkcjonować. Może spowodować wiele problemów, zamiast skutecznie pełnić swoją funkcję, czyli dostarczać odpowiednią ilość świeżego powietrza do pomieszczeń.

Projekt rekuperacji składa się z kilku ważnych części. Zawarte są w nich informacje na temat ilości powietrza, jakie powinno trafiać do budynku i poszczególnych pomieszczeń, ale także dane techniczne kanałów wentylacyjnych oraz ich usytuowanie. Ponadto w projekcie znajdują się lokalizacje wszystkich pozostałych elementów, czyli rekuperatora, anemostatów, czerpni oraz wyrzutni. Taki dokument powinien powstać na podstawie projektu domu, w którym ma być zamontowany system rekuperacji. Ważne, aby sporządzenie projektu rekuperacji powierzyć doświadczonym osobom, które wiedzą, jak powinna przebiegać prawidłowa instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Przeczytaj także: Jaki jest koszt rekuperacji?

Montaż rekuperatora – gdzie powinien być zamontowany rekuperator?

Rekuperator nie jest bardzo dużym urządzeniem, ale wymaga trochę miejsca w pomieszczeniu. Przede wszystkim powinien on być zamontowany tam, gdzie całym rokiem jest ciepło. Niskie temperatury mogą wpłynąć negatywnie na jego pracę oraz pozostałe elementy instalacji. Rekuperator najlepiej zamontować np. w kotłowni.

Możliwe jest również umiejscowienie rekuperatora w pomieszczeniach, gdzie panują niższe temperatury. Jednak w takiej sytuacji niezbędne jest wykonanie odpowiedniej izolacji.

Oprócz odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu warto zwrócić uwagę na pozostałe warunki w nim panujące. Rekuperator powinien być zamontowany w takim miejscu, aby możliwe było łatwe przeprowadzanie czynności serwisowych. Ich przykładem jest wymiana filtrów.

Ten artykuł też Cię może zainteresować: Rekuperator na nieogrzewanym strychu/poddaszu

Montaż nawiewników

Gdzie powinny być rozmieszczone nawiewniki?

Podczas montażu rekuperacji stosuje się zasadę, że nawiewy oraz wywiewy powinny być zamontowane w górnych częściach pomieszczeń. Najlepiej, gdy elementy te znajdują się w suficie. Jeśli nie mogą być tam zamontowane, mogą się znajdować w górnych strefach ścian. Dzięki temu możliwe jest zachowanie prawidłowej wentylacji powietrza. Bezwzględnie należy pamiętać o tym, aby montaż elementów nawiewnych i wywiewnych nie znajdował się w pobliżu drzwi wejściowych.

Montaż czerpni i wyrzutni

Gdzie powinna być zlokalizowana czerpnia i wyrzutnia?

Czerpnia i wyrzutnia to bardzo ważne elementy systemu rekuperacji. Odpowiadają one za pobieranie świeżego oraz odprowadzanie zużytego powietrza. Z tego względu nie powinny znajdować się one blisko siebie. Inaczej do czerpni będzie trafiać powietrze z wyrzutni. Jeśli warunki nie pozwalają na inny montaż, elementy te powinny być od siebie odsunięte. Minimalna odległość w takiej sytuacji to 1,5 m.

Zobacz także: Kratka wentylacyjna a anemostat – różnice

Dokładne zasady, jakimi należy kierować się podczas montażu czerpni i wyrzutni znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.02.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z paragrafem 152:

 1. Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w sposób umożliwiający pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego powietrza.
 2. Czerpni powietrza nie należy lokalizować w miejscach, w których istnieje niebezpieczeństwo napływu powietrza wywiewanego z wyrzutni oraz powietrza z rozpyloną wodą pochodzącą z chłodni kominowej lub innych podobnych urządzeń.
 3. Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na ścianie dwóch najniższych kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdować się w odległości co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i parkingów powyżej 20 stanowisk postojowych, miejsc gromadzenia odpadów stałych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych źródeł zanieczyszczenia powietrza. Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m.
 4. Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny być tak lokalizowane, aby dolna krawędź otworu wlotowego znajdowała się co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, na której są zamontowane, oraz aby została zachowana odległość co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.
 5. Powietrze wywiewane z budynków lub pomieszczeń, zanieczyszczone w stopniu przekraczającym wymagania określone w przepisach odrębnych, dotyczących dopuszczalnych rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających powietrze zewnętrzne, powinno być oczyszczone przed wprowadzeniem do atmosfery.
 6. Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w miejscach umożliwiających odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania zagrożenia zdrowia użytkowników budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania szkodliwego wpływu na budynek.
 7. Dolna krawędź otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu budynku, powinna znajdować się co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, na której wyrzutnia jest zamontowana, oraz 0,4 m powyżej linii łączącej najwyższe punkty wystających ponad dach części budynku, znajdujących się w odległości do 10 m od wyrzutni, mierząc w rzucie poziomym.
 8. Usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu jest dopuszczalne tylko za zgodą i na warunkach określonych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
 9. Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku, pod warunkiem że:
 10. powietrze wywiewane nie zawiera uciążliwych zapachów;

1a) powietrze wywiewane nie zawiera zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia;

 • przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajduje się w odległości co najmniej 10 m lub bez okien w odległości co najmniej 8 m;
 • okna znajdujące się w tej samej ścianie są oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m, a poniżej lub powyżej wyrzutni – co najmniej 2 m;
 • czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej ścianie budynku, znajduje się poniżej lub na tym samym poziomie co wyrzutnia, w odległości co najmniej 1,5 m.

10. Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku należy sytuować poza strefami zagrożenia wybuchem, zachowując między nimi odległość nie mniejszą niż 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna być usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnią.

11. Odległość, o której mowa w ust. 10, może nie być zachowana w przypadku zastosowania zblokowanych urządzeń wentylacyjnych, obejmujących czerpnię i wyrzutnię powietrza, zapewniających skuteczny rozdział strumienia powietrza świeżego od wywiewanego z urządzenia wentylacyjnego. Nie dotyczy to przypadku usuwania powietrza zawierającego zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe zapachy lub substancje palne.

12. Odległość wyrzutni dachowych, mierząc w rzucie poziomym, nie powinna być mniejsza niż 3 m od:

 1. krawędzi dachu, poniżej której znajdują się okna;
 2. najbliższej krawędzi okna w połaci dachu;
 3. najbliższej krawędzi okna w ścianie ponad dachem.

13. Jeżeli odległość, o której mowa w ust. 12 pkt 2 i 3, wynosi od 3 m do 10 m, dolna krawędź wyrzutni powinna znajdować się co najmniej 1 m ponad najwyższą krawędzią okna.

14. W przypadku usuwania przez wyrzutnię dachową powietrza zawierającego zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe zapachy, z zastrzeżeniem ust. 5, odległości, o których mowa w ust. 12 i 13, należy zwiększyć o 100%.

Podsumowanie

Montaż rekuperacji umożliwia stałe funkcjonowanie wentylacji powietrza w budynku. Aby działała ona sprawnie, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie projektu. Zawiera on szereg informacji na temat instalacji, a także obliczenia dotyczące ilości powietrza w poszczególnych pomieszczeniach. Odpowiednie usytuowanie rekuperatora, elementów nawiewnych oraz wywiewnych, a także czerpni i wyrzutni pozwala na skuteczne działanie całego systemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *