Producent ceramiki kominowej wytwarzanej w technologii izostatycznego prasowania. Najszerszą na polskim rynku gama ceramicznych systemów kominowych.
GALERIA

Odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych w świetle obowiązującego prawa

O odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych mówi się mało, choć jest to wyjątkowo ważna kwestia. Czynność ta ma na celu ochronę pomieszczeń oraz przebywających w nich osób przed szkodliwym i powodującym problemy zdrowotne działaniem spalin. Jak wyglądają obecne regulacje prawne, których w kwestii odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych należy przestrzegać?

12 kwietnia 2002 r. wyszło rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. To w nim znajdują się szczegółowe wytyczne dotyczące odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych, które prowadzą do jednej konkluzji – każde z nich musi mieć sprawną instalację odprowadzającą spaliny na zewnątrz danego budynku. Nieprzestrzeganie tych reguł grozi nie tylko poważnymi konsekwencjami prawnymi, ale również niebezpiecznymi skutkami dla organizmu człowieka. Czego można się dowiedzieć, czytając rozporządzenie?

Przewody
Przewody wentylacyjne, spalinowe i dymowe, które prowadzone są w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączone z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne muszą spełniać ściśle ustalone warunki. Powinny mieć one wymiary przekroju oraz sposób prowadzenia i wysokość stwarzające potrzebny ciąg. Ten z kolei ma zapewniać odpowiednią przepustowość oraz spełniać kryteria określone w Polskich Normach opisujących wymagania techniczne dla przewodów kominowych oraz projektowania samych kominów. Przewody powinny być szczelne i spełniać warunki takie jak wykonanie z materiałów niepalnych czy zachowanie 6-metrowej odległości od korony drzew. Kolejnym wymogiem jest  wyprowadzenie ich ponad dach, na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. Wewnętrzna powierzchnia przewodów odprowadzających spaliny mokre musi być odporna na ich destrukcyjne oddziaływanie. Szczegółowe informacje na temat wylotów przewodów kominowych określone są Polską Normą dla kominów murowanych.

W rozporządzeniu znajduje się również zapis o odpowiednim wyposażeniu przewodów spalinowych i dymowych. Muszą mieć one otwory wycierowe lub rewizyjne, które zamykane będą szczelnymi drzwiczkami. W przypadku występowania spalin mokrych, należy zabezpieczyć przewód także w układ odprowadzania skroplin.

Wymiary przekroju
Kolejną kwestią jest wymiar przekroju oraz średnica murowanych przewodów kominowych spalinowych i dymowych. Powinny one wynosić co najmniej 0,14 m, a przy zastosowaniu stalowych wkładów kominowych ich najmniejszy wymiar czy średnia to 0,12 m. Również przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej muszą mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0,016 m2, a najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.
 
Nasady kominowe
W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem na przewodach dymowych i spalinowych należy stosować specjalne nasady kominowe, które zabezpieczają przed odwróceniem ciągu. Trzeba jednak pamiętać, że wyloty przewodów kominowych muszą być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących przepisów. Trzeba ich również używać na innych obszarach, jeżeli wymagają tego położenie budynków i lokalne warunki topograficzne. Warto mieć na uwadze, że te wytyczne nie dotyczą palenisk i komór spalania z mechanicznym pobudzaniem odpływu spalin.

Ściany i stropy
Ściany, w których znajdują się przewody kominowe, mogą być obciążone stropami, nie tylko pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, ale także jeżeli nie spowoduje to nieszczelności lub ograniczenia światła przewodów. Należy pamiętać o tym, że samych trzonów kominowych, które są wydzielone lub oddylatowane od konstrukcji budynku, nie można obciążać stropami ani też uwzględniać ich w obliczeniach jako część tej konstrukcji.

Trzony kuchenne i kotły grzewcze
Nieco inaczej prezentuje się sytuacja dotycząca trzonów kuchennych, kotłów grzewczych na paliwo oraz kominków z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2. Mogą być one przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, który posiada co najmniej wymiary 0,14x0,14 m lub średnicę 0,15 m. W przypadku trzonów kuchennych typu restauracyjnego oraz kominków o większym otworze paleniskowym wymiary muszą wynosić co najmniej 0,14x0,27 m lub średnicę 0,18 m. Ważną rzeczą jest też fakt, że dla dużych przewodów o przekroju prostokątnym należy zachować stosunek wymiarów boków 3:2.

Piece
Piece działające w oparciu o paliwo stałe, które posiadają szczelne zamknięcie, mogą być przyłączone do jednego przewodu kominowego dymowego, pod dwoma warunkami. Pierwszy z nich to  zachowanie różnicy poziomu włączenia co najmniej 1,5 m, zaś drugi – nieprzyłączanie więcej niż trzech pieców do przewodu. Jeżeli piece usytuowane są na najwyższej kondygnacji, powinny być one przyłączone do zupełnie odrębnego przewodu dymowego.

Czego zabrania rozporządzenie?
Zakazuje się używania grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych z wyłączeniem zbiorczych przewodów systemów powietrzno-spalinowych przystosowanych do pracy z urządzeniami z zamkniętą komorą spalania oraz takich, które wyposażone są w zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego. Zabronione jest również stosowanie zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej i indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty przewodów spalinowych.

Jak widać, polskie prawo ukazuje, że przykładanie dużej wagi do odpowiedniego zarządzania urządzeniami grzewczymi to obowiązek każdej osoby. Jest to zrozumiałe ze względu na ciągły pobyt ludzi w danym pomieszczeniu oraz potrzeby dostarczania do niego odpowiedniej ilości powietrza. Właśnie dlatego należy zwrócić uwagę na utrzymywanie swoich przewodów kominowych w dobrym stanie poprzez ich cykliczne czyszczenie oraz kontrole.